You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
  • Your shopping cart is empty!

Latest

Latest From The Blog

 Dell Technologies ไตรมาสล่าสุด รายได้เพิ่ม
06, 18, 2019
Dell Technologies ไตรมาสล่าสุด รายได้เพิ่ม
Dell Technologies ไตรมาสล่าสุด รายได้เพิ่มขึ้นเล็กน้อย จากธุรกิจ VMwareเดลล์เทคโนโลยี รายงานผลประกอบการประจำไตรมาสที่ 1 ของปีการเงินบริษัท 2020 สิ้นสุดวันที่ 3 พฤษภาคม 2019 มีรายได้รวม 21,908 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 3% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปีก่อน และมีกำไรสุทธิ ...
 VMware ไตรมาสล่าสุด รายได้เติบโต 13%
06, 18, 2019
VMware ไตรมาสล่าสุด รายได้เติบโต 13%
VMware ไตรมาสล่าสุด รายได้เติบโต 13% จากการขยายความร่วมมือที่มากขึ้นVMware รายงานผลประกอบการประจำไตรมาสที่ 1 ตามปีการเงิน 2020 ของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 3 พฤษภาคม 2019 มีรายได้รวมเพิ่มขึ้น 13% จากช่วงเวลาเดียวกันในปีก่อนเป็น 2,266 ล้านดอลลาร์ โดยเป็นรายได้จากไลเซนส์ 869 ล...